OBVESTILO O VOLITVAH

Spoštovani starši/skrbniki!

Obveščamo vas, da imate pravico kandidirati na volitvah za predstavnika staršev v svetu šole v mandatu sveta šole 2021-2025. Izvoljen bo en predstavnik staršev v svet zavoda. Mandat traja od 1. 9. 2023 do 15. 11. 2025.

Pristojnosti članov sveta šole določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v 46. in 48. čl. (Uradni list RS 16/07 in naslednji). Postopek volitev in mandat predstavnikov staršev v svetu šole podrobneje določata 25. in 26. čl. Poslovnika sveta staršev Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana, ki je dosegljiv na spletni strani šole, in sicer na povezavi:

Kandidaturo in privolitev h kandidaturi oddate na priloženem obrazcu v roku 8 dni od dneva objave obvestila na spletni strani OŠ Sežana. Obrazec pošljete priporočeno po pošti na naslov:

OŠ Srečka Kosovela Sežana
Kosovelova ulica 6
6210 Sežana
S pripisom: Volitve predstavnikov staršev v svet šole – ne odpiraj!

ali oddate osebno v tajništvo šole v zaprti kuverti z enakim napisom na kuverti.

Kandidat je odgovoren za posredovanje točnih in čitljivih podatkov. Upoštevale se bodo le popolno in čitljivo izpolnjene vloge, ki bodo poslane v roku.

Podatki kandidatov se bodo uporabili le za namen volitev in se ne bodo razkrivali tretjim osebam. S kandidaturo kandidat privoli v obdelavo osebnih podatkov in njihovo uporabo za namen volitev.

Svet staršev

Objavljeno dne 12. 5. 2023