Arhiv:

INFORMACIJE O POKLICI ORIENTACIJI ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Dragi učenci!

V letošnjem šolskem letu bomo z učenci 9. razredov nadaljevali s poklicnim informiranjem. Prvi korak pri tem bo informiranje učencev o poteku izbire srednje šole in vpisa nanjo. Čaka vas še izpolnjevanje Vprašalnikov o poklicni poti. Ti vprašalniki bodo učenke in učence spodbudili k temu, da  pričnejo razmišljati o nadaljnji poklicni poti oz. nadaljevanju izobraževanja.

Kaj smo že naredili?

Oktobra ste imeli devetošolci tudi tehniški dan na temo poklicev, kjer ste lahko pridobili informacije o srednjih šolah in poklicih ter o kariernih možnostih.

Kako izbrati srednjo šolo?

Učenci imajo na voljo različne srednje šole.

GIMNAZIJE: Na gimnazije se navadno vpisujejo učenci z boljšimi dosežki in

dobrimi učnimi navadami. Na gimnazijah pridobivajo splošno znanje, ki jih pripravi

na vpis na višje šole ali fakultete. Po gimnaziji pridobimo naziv gimnazijski maturant

in se običajno še ne odločajo za zaposlitev. Gimnazija je najzahtevnejši program

srednješolskega izobraževanja, zahteva redno delo, učenje, dobre delovne navade in

veliko vedoželjnosti ter radovednost dijakov. Danes poznamo veliko usmerjenih

gimnazij kot so klasična, škofijska, dramska, likovna, glasbena, športna, tehniška in

ekonomska. Tudi te gimnazija dajo dijakom splošna znanja, pripravijo pa jih tudi na

vpis v višjo šolo ali fakulteto specifične smeri (po ekonomski gimnaziji imajo dijaki že

nekaj več podlage za npr. ekonomsko fakulteto).

4- LETNE STROKOVNE OZ. TEHNIŠKE SREDNJE ŠOLE: tudi 4–letne srednje

šole so namenjene učencem, ki imajo razvite učne navade, ki imajo razmeroma dobre ocene v osnovni šoli in ki jih izbrana smer zanima. Taka šola dijakom poda splošna znanja, poleg tega pa tudi dodatna znanja iz strokovnih predmetov. Tako so dijaki npr. po ekonomski srednji šoli že pripravljeni na delo, lahko pa se izobražujejo dalje. Program se zaključi s poklicno maturo. Po želji lahko dijak zaključi tudi s

splošno maturo, vendar mora opravljati v 4. letniku in na maturi dodaten (peti) predmet.

3- LETNE SREDNJE POKLICNE ŠOLE: to so poklicne šole, ki dijaka pripravijo na določen poklic. Če torej obiskujete npr. računalniško 3–letno srednjo šolo, boste po končani šoli lahko samostojno delali na področju računalništva. Po takšni šoli se lahko takoj zaposlite, saj šola da zelo veliko praktičnih znanj, ima tudi obvezno prakso, kjer dijaki nabirajo izkušnje pri delodajalcih. Če želite hitreje do poklica, če vas zanima določeno področje, ter vam teoretično učenje in dolgoletno šolanje ni v interesu, je poklicna šola prava izbira. Na nekaterih poklicnih šolah lahko izberete tudi t. i. program +2, kjer z dvema dodatnima letoma izobraževanja pridobite naziv tehnik.

– 2- LETNE POKLICNE SREDNJE ŠOLE OZ. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE: 2 letna poklicna šola je namenjena tistim učencem, ki imajo v šoli večje učne težave in učno niso uspešni. Takšna šola temelji na praktičnih znanjih, poudarjeno je pridobivanje konkretnih veščin, ki jih bodo dijaki potrebovali pri svojem delu. Po šoli se lahko takoj zaposlite na delovnih mestih, kjer navadno delate kot pomočnik drugim zaposlenim. Ta izbira je namenjena tistim učencem, ki imajo v šoli velike učne težave, njihova pot do poklica pa je tako krajša in lažja.

Kako bo potekalo poklicno odločanje?

Začne se s poklicnim svetovanjem pri šolski svetovalni delavki in pogovori učenca s starši, prijatelji, znanci. Pri šolski svetovalni delavki boste lahko tudi starši skupaj z otrokom poskušali najti kar najbolj ustrezno srednjo šolo.

Individualne pogovore boste imeli

  • Učenci 9.A pri šolski svetovalni delavki Karmen Tavčar
  • Učenci 9.B pri šolski svetovalni delavki Meta Pavletič Pieri
  • Učenci 9.D pri šolski svetovalni delavki Jadranki Mihalič
  • Učenci 9.C pri vseh treh šolskih svetovalnih delavkah in sicer prvih sedem učencev pri Meti Pavletič P.; drugih sedem učencev pri Jadranki Mihalič in zadnjih sedem pri  Karmen Tavčar

V februarju pred zimskimi počitnicami boste šli učenci skupaj s starši na informativne dneve na tiste srednje šole, ki so v vašem ožjem izboru in jih želite

bolje spoznati. Tam boste pridobili dodatne informacije o šolah in njihovih programih. Po tem boste skupaj s starši, svetovalno delavko in vsemi pridobljenimi informacijami izbrali srednjo šolo, na katero se želite vpisati. Pri tem vam bomo v šoli v podporo ter vam nudili pomoč pri pravilni izbiri. V marcu 2022 boste učenci skupaj s psihologinjo oz. pedagoginjo izpolnili prijavnico za srednjo šolo ter počakali na povratno informacijo.

Potek poklicnega usmerjanja:

november, december: individualni razgovori pri šolski svetovalni delavki (namen je pridobivanje informacij o želenih programih, pregled vseh možnosti, poglobljen pogovor). Učenci imajo možnost obiska srednjih šol, ki organizirajo dan odprtih vrat.

– november: izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti

januar, februar: nadaljevanjeindividualnih pogovorov pri šolski svetovalni delavki (namen je pridobitev dodatnih informacij, razrešitev dilem, načrtovanje informativnih dni –obiskov šol)

sredina februarja: informativni dnevi na srednjih šolah

po informativnih dneh: učenci, ki boste imeli še vedno težave pri odločanju, se boste (skupaj s starši) ponovno oglasili pri šolski svetovalni delavki

druga polovica marca (predvidoma): izpolnjevanje prijave za vpis v SŠ

Nekaj uporabnih in koristnih povezav:

Pripravile:

Šolske svetovalne delavke Meta Pavletič Pieri, Karmen Tavčar in Jadranka Mihalič

ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

 Objava RAZPISA na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in seznanjanje učencev 21.1.2022
 Informativni dnevi11.2. in 12.2. 2022
 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program gimnazija (š) in ekonomska gimnazija (š)do 2.3. 2022
 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazija in ekon.gimnaz.med 11.3. in 21.3. 2022
 Pisanje prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2022/2023konec marca (do 4. 4. 2022)
 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2019/2020 (na internetu)8.4. 2022 do 14.00 ure
 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2022/2023do  25.4.2022
 Javna objava omejitev vpisa (internet) 24.5.2022
 Obveščanje učencev o omejitvah vpisa­→  27.5. 2022
 VPIS oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (prinašanje dokumentov za vpis po razporedu srednjih šol)med 16.6. in 21.6. 2022 (do 14.00 ure!)
 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka→  21.6. 2022
 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (internet)→  21.6.2022