IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. IN 9. RAZREDU 2021/22


Obvezni izbirni predmeti

Osnovna šola mora poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda ponuditi tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. Učenci se zanje odločajo glede na svoje interese in sposobnosti.  Obvezni izbirni predmeti so sestavni del predmetnika in so enakovredni vsem ostalim predmetom.

Potek izbire izbirnih predmetov

Učenec mora izbrati dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Možnosti izbire in kombinacije so:

A) V primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuj jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko).

B) V primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah: 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Pouk izbirnih predmetov in ocenjevanje

Izbirni predmeti so obvezni del pouka in so umeščeni v urnik. Nekatere vsebine lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti, športne dejavnosti ipd.). Če je učenec odsoten pri izbirnem predmetu, so starši dolžni opravičiti odsotnost pri razredniku. Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5 in so vpisani tudi v spričevalo.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Starši  po vpisu v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko.

Število skupin izbirnih predmetov

V skladu z normativi določenimi za število skupin izbirnih predmetov  bomo izvajali tiste, za katere se bo odločilo večje število učencev. Zato je pomembno, da učenec izbere vsaj 6 izbirnih predmetov, saj če se kateri ne bo izvajal, bo dodeljen k naslednjemu, katerega je izbral.

Možnost zamenjave izbirnega predmeta

Učenec lahko zamenja izbirni predmet v novem šolskem letu v mesecu septembru, če njegova zamenjava ne ogrozi obstoja skupine.

Obrazci (obvezni izbirni predmeti).

Prijavo na OBVEZNI izbirni predmet izpolnite preko eAsistenta od 19.4.2021 pa najkasneje do 7.5.2021.

Za ogled opisa obveznega izbirnega predmeta se postavite na izbrani predmet.


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 1. RAZREDU 2021/22


Učenci 1. razreda se bodo v šolskem letu 2021/22 lahko prostovoljno vključili v pouk prvega tujega jezika angleščina.

Pouk prvega tujega jezika angleščina se izvaja dve uri tedensko. Pouk bo potekal izven rednega urnika oddelka; 6. ali 7. šolsko uro. Učna skupina se oblikuje za najmanj 8 učencev.

Za učenca, ki se odloči, da bo obiskoval neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno. Ocena neobveznega izbirnega predmeta pa je enakovredna ostalim ocenam in bo vpisana v spričevalo.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 4., 5. in 6. RAZREDU 2021/22


Učenci 4., 5. in 6. razreda se bodo v šolskem letu 2021/22 lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih predmetov: drugi tuj jezik – italijanščina, šport, umetnost, tehnika in računalništvo, ki se bodo izvajali, če se bo v posamezno skupino prijavilo vsaj 12 učencev.

Pouk drugega tujega jezika se izvaja dve uri tedensko, pouk ostalih izbirnih predmetov pa eno uro tedensko. Možno je izvajanje tudi v blok urah. Pouk bo potekal izven rednega urnika oddelka.

Za učenca, ki se odloči, da bo obiskoval neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno. Ocena neobveznega izbirnega predmeta pa je enakovredna ostalim ocenam in bo vpisana v spričevalo.

Prosimo vas, da se s svojim otrokom pogovorite o prednostih in tudi obveznostih, ki jih prinaša odločitev, da bo obiskoval neobvezni izbirni predmet.

Za ogled opisa neobveznega izbirnega predmeta se postavite na izbrani predmet in kliknite nanj.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 7., 8. IN 9. RAZREDU 2021/22


V šolskem letu 2020/21 bomo učencem 7. in 8. ter 9. razreda ponudili neobvezni izbirni predmet italijanščina, ki se bo izvajal, če se bo nanj prijavilo vsaj 12 učencev.

Pouk bo potekal izven rednega urnika oddelka po dve uri tedensko.

Za učenca, ki se odloči, da bo obiskoval neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno. Ocena neobveznega izbirnega predmeta pa je enakovredna ostalim ocenam in bo vpisana v spričevalo.

Prosimo vas, da se s svojim otrokom pogovorite o prednostih in tudi obveznostih, ki jih prinaša odločitev, da bo obiskoval neobvezni izbirni predmet, saj si mora OBVEZNO izbrati najprej 2 OBVEZNA IZBIRNA PREDMETA oz. 2 uri tedensko.

Obrazci (neobvezni izbirni predmeti).

Prijavo na NEOBVEZNI izbirni predmet ITALIJANŠČINA izpolnite preko eAsistenta od 19.4.2021 pa najkasneje do 7.5.2021.

Za ogled opisa neobveznega izbirnega predmeta se postavite na izbrani predmet.

(Skupno 1.939 obiskov, današnjih obiskov 1)